Algemene voorwaarden 2017-03-09T09:37:20+00:00

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden van:

JAPE B.V. t.h.o.d.n. Hollandsche Parket Groothandel
Bramenberg 18
3755 BZ Eemnes
Inschrijfnummer K.v.K.: 32117050

Artikel 1:             Toepasselijkheid, definities

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod en elke overeenkomst van koop en verkoop en alle overeenkomsten van opdracht tot het bewerken/vervaardigen van zaken, van JAPE B.V. t.h.o.d.n. Hollandse Parket Groothandel, gevestigd te Eemnes, hierna te noemen: “HPGH”.
 2. De koper respectievelijk de opdrachtgever wordt verder aangeduid als “de wederpartij”.
 3. Onder “aanbod” wordt verstaan: ieder aanbod van HPGH, al dan niet in de vorm van een schriftelijke offerte.
 4. Onder “schriftelijk” wordt verstaan: per brief, per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
 5. Onder “opdracht” wordt verstaan: een door de wederpartij verstrekte/tussen partijen overeengekomen opdracht tot het bewerken of vervaardigen van (maatwerk)zaken.
 6. Onder “zaken” wordt verstaan: zowel door HPGH uit het assortiment te leveren zaken – met name parket-, laminaat- en houtvloeren – als zaken die zij in opdracht bewerkt/vervaardigt voor de wederpartij, tenzij uit een bepaling volgt dat deze alleen ziet op laatstgenoemde categorie.
 7. Onder “materialen” wordt verstaan: de door HPGH bij de uitvoering van de opdracht te gebruiken of door de wederpartij hiervoor verstrekte/te verstrekken materialen, planken, verf, olie e.d.
 8. Onder “documenten” wordt verstaan: door HPGH en/of de wederpartij te vervaardigen of te verstrekken adviezen, berekeningen, tekeningen, ontwerpen e.d. Dit kunnen zowel fysieke als digitale documenten betreffen.
 9. Onder “informatie” wordt verstaan: zowel voornoemde documenten als overige (mondelinge) gegevens die HPGH en/of de wederpartij (moet) verstrekken.
 10. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
 11. Bij een discrepantie of strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en een vertaalde versie hiervan, geldt de Nederlandse tekst.
 12. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit de overeenkomst voortgekomen vervolg- of deelopdrachten, na- of deelbestellingen.

 

Artikel 2:             Aanbod

 1. Tenzij in/bij een aanbod een geldigheidstermijn wordt vermeld, betreft dit een vrijblijvend aanbod en mag HPGH dit aanbod uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding herroepen.
 2. Een samengesteld aanbod verplicht HPGH niet tot levering van een deel van de aangeboden zaken of verrichting van een deel van de werkzaamheden tegen een overeenkomstig deel van de prijs of vergoeding.
 3. Indien het aanbod is gebaseerd op door de wederpartij verstrekte informatie en deze informatie onjuist/onvolledig blijkt te zijn of naderhand wijzigt, mag HPGH de opgegeven prijzen, tarieven en/of (op)levertermijnen aanpassen.
 4. Het aanbod, de prijzen en/of tarieven gelden niet automatisch voor nabestellingen of vervolgopdrachten.
 5. Getoonde en/of verstrekte monsters, modellen en voorbeelden, opgaven van kleuren, afmetingen, gewichten en andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van HPGH zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden alleen ter aanduiding. Hieraan kan de wederpartij geen rechten ontlenen.
 6. De verstrekte monsters, modellen en voorbeelden blijven eigendom van HPGH en worden op diens eerste verzoek op kosten van de wederpartij aan HPGH geretourneerd.

 

Artikel 3:             Totstandkoming overeenkomsten

 1. De overeenkomst komt tot stand nadat de wederpartij het aanbod van HPGH heeft geaccepteerd, ook indien deze acceptatie op ondergeschikte punten afwijkt van dit aanbod. Wanneer deze acceptatie echter op wezenlijke punten afwijkt, komt de overeenkomst pas tot stand nadat HPGH schriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd.
 2. HPGH is pas gebonden aan:
 3. een opdracht of bestelling zonder daaraan voorafgaand aanbod;
 4. mondelinge afspraken;
 5. aanvullingen op of wijzigingen van de algemene voorwaarden of overeenkomst;

na schriftelijke bevestiging hiervan aan de wederpartij of zodra HPGH – zonder tegenwerping van de wederpartij – met de uitvoering van de opdracht, bestelling of afspraken is begonnen.

 

Artikel 4:             Vergoeding, prijzen, tarieven

 1. Tenzij partijen een uurtarief overeenkomen, voert HPGH een overeengekomen opdracht uit tegen een vaste vergoeding.
 2. HPGH mag deze vaste vergoeding verhogen indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt, dat de overeengekomen/verwachte hoeveelheid werk niet goed werd ingeschat, deze inschattingsfout niet te wijten is aan HPGH en in redelijkheid niet van hem kan worden verlangd de opdracht uit te voeren tegen de overeengekomen vergoeding.
 3. Indien partijen een uurtarief overeenkomen, berekent HPGH de vergoeding op basis van het aantal bestede uren onder toepassing van dit uurtarief. Bij geschillen over het aantal bestede/de in rekening gebrachte uren, is de urenregistratie van HPGH bindend, behoudens tegenbewijs van de wederpartij.
 4. De uurtarieven gelden voor normale werkdagen waaronder wordt verstaan: maandag tot en met vrijdag (met uitzondering van erkende nationale feestdagen) voor de tussen partijen overeengekomen tijdstippen.
 5. Bij spoedopdrachten of indien de werkzaamheden op verzoek van de wederpartij plaatsvinden buiten de normale werkdagen, mag HPGH een toeslag berekenen over het uurtarief.
 6. De in een aanbod, prijs- of tarieflijst vermelde prijzen en tarieven zijn exclusief BTW en eventuele kosten, zoals transportkosten, administratiekosten, en declaraties van ingeschakelde derden.
 7. Indien zich tussen het sluiten en de uitvoering van de overeenkomst voor HPGH (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen door wijzigingen in de wet- en regelgeving, overheidsmaatregelen, valutaschommelingen of wijzigingen in de prijzen van de benodigde materialen, mag HPGH de overeengekomen prijzen en tarieven dienovereenkomstig verhogen en aan de wederpartij in rekening brengen.

 

Artikel 5:             Inschakeling derden

Als HPGH dit nodig acht, mag zij bepaalde leveringen en werkzaamheden door derden laten verrichten.

 

Artikel 6:             Verplichtingen van de wederpartij

 1. De wederpartij zorgt ervoor dat:
  1. hij alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde informatie tijdig en op de door HPGH gewenste wijze aan haar ter beschikking stelt;
  2. hij alle door hem aan te leveren materialen tijdig en in goede staat aan HPGH ter beschikking stelt.
 2. De wederpartij zorgt ervoor, dat de verstrekte informatie juist en volledig is en vrijwaart HPGH voor aanspraken van derden die voortvloeien uit het niet juist en/of onvolledig zijn van deze informatie.
 3. HPGH behandelt de door de wederpartij verstrekte informatie vertrouwelijk en verstrekt deze alleen aan derden voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. HPGH bewaart alle van de wederpartij ontvangen infor­matie gedurende de looptijd van de overeenkomst en slaat deze op zorgvuldige wijze op. Indien deze informatie ziet op persoonsgegevens in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens, verwerkt HPGH de informatie conform deze wet en meldt zij eventuele inbreuken op de beveiliging van de informatie eveneens conform deze wet. HPGH is echter nooit aansprakelijk voor verlies of tenietgaan van deze informatie, tenzij dit te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van HPGH of het leidinggevend personeel op directieniveau. De wederpartij zorgt er voor dat hij altijd het origineel of een kopie bewaart van de aan HPGH verstrekte informatie.
 4. Door HPGH uit het assortiment geleverde zaken mogen door de wederpartij alleen worden doorverkocht in de originele, van HPGH of diens toeleverancier afkomstige, verpakking. De wederpartij mag geen veranderingen aan de originele verpakking aanbrengen en moet beschadiging voorkomen. De wederpartij mag de van HPGH of diens toeleverancier afkomstige verpakking alleen verhandelen of in het economisch verkeer brengen met de oorspronkelijke inhoud die door HPGH aan hem is geleverd.
 5. Tenzij anders overeengekomen, verbeurt de wederpartij bij overtreding van het bepaalde in lid 4 aan HPGH een onmiddellijk en volledig opeisbare boete van € 500,00 per overtreding. Dit laat onverlet het recht van HPGH om een volledige schadevergoeding vorderen.
 6. Indien de wederpartij niet (tijdig) aan voornoemde verplichtingen voldoet, mag HPGH de uitvoering van de overeenkomst opschorten totdat de wederpartij wel aan zijn verplichtingen heeft voldaan. De kosten en overige gevolgen die hieruit voortvloeien zijn voor rekening en risico van de wederpartij.
 7. Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt en HPGH niet direct nakoming verlangt, tast dit het recht van HPGH niet aan om later alsnog nakoming te verlangen.

 

Artikel 7:             Levering, (op)leveringstermijn

 1. Overeengekomen termijnen zijn nooit fatale termijnen. Indien HPGH haar verplichtingen niet (tijdig) nakomt, moet de wederpartij haar schriftelijk in gebreke stellen en daarbij nog een redelijke termijn gunnen om deze alsnog na te komen.
 2. Een overeengekomen termijn gaat in op het moment dat HPGH alle voor de levering noodzakelijke informatie en de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling van de wederpartij heeft ontvangen. Indien hierdoor vertraging ontstaat, wordt de termijn naar evenredigheid verlengd.
 3. HPGH mag in gedeelten leveren en iedere deellevering afzonderlijk factureren.
 4. Het risico voor de te leveren zaken gaat op de wederpartij over op het moment dat deze het pand, het magazijn of de werkplaats van HPGH verlaten of HPGH aan hem heeft meegedeeld dat de zaken kunnen worden afgehaald.
 5. Verzending of transport van de zaken vindt plaats voor rekening en risico van de wederpartij en op een door HPGH te bepalen wijze. HPGH is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die verband houdt met de verzending of het transport.
 6. Indien het, wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van de wederpartij, niet mogelijk blijkt de bestelde zaken (op de overeengekomen wijze) aan de wederpartij te leveren of deze niet worden afgehaald, mag HPGH de zaken voor rekening en risico van de wederpartij opslaan. De wederpartij stelt HPGH dan binnen een door HPGH gestelde redelijke termijn alsnog in staat de zaken te leveren of haalt deze alsnog af.
 7. Indien de wederpartij na voornoemde redelijke termijn in gebreke blijft aan zijn afnameverplichting te voldoen, is hij per direct in verzuim. HPGH mag de overeenkomst dan met onmiddellijke ingang door een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk ontbinden en de zaken aan derden verkopen zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade, kosten en rente. Dit tast de verplichting van de wederpartij tot vergoeding van eventuele (opslag-)kosten, schade en winstderving van HPGH en/of het recht van HPGH alsnog nakoming te vorderen niet aan.

 

Artikel 8:             Voortgang, uitvoering overeenkomst

 1. Indien de aanvang, voortgang of (op) levering van de opdracht of zaken wordt vertraagd doordat:
  1. HPGH niet tijdig alle noodzakelijke informatie van de wederpartij heeft ontvangen;
  2. HPGH niet tijdig de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling van de wederpartij heeft ontvangen;
  3. er sprake is van overige omstandigheden die voor rekening en risico van de wederpartij komen;

heeft HPGH recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn en op vergoeding van de hiermee gemoeide kosten en schade, zoals eventuele wachturen.

 1. Indien een opdracht in fasen wordt uitgevoerd, mag HPGH de uitvoering van de onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten, totdat de wederpartij de resultaten van de voorgaande fase heeft goedgekeurd. De hieruit voortvloeiende kosten en schade zijn voor rekening van de wederpartij.
 2. HPGH spant zich in een overeengekomen opdracht en overige leveringen binnen de hiervoor overeengekomen en geplande tijd te realiseren, voor zover dit redelijkerwijs van haar kan worden verlangd. Indien de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van de wederpartij wordt bespoedigd, mag HPGH de hiermee gemoeide overwerkuren en overige kosten in rekening brengen bij de wederpartij.
 3. HPGH voert de opdracht/leveringen goed, deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst op zodanige wijze uit, dat daardoor schade aan personen, zaken of het milieu zoveel mogelijk wordt beperkt. HPGH volgt de in dit kader door of namens de wederpartij gegeven orders en aanwijzingen zoveel mogelijk op.
 4. HPGH wijst de wederpartij op onvolkomenheden, fouten, gebreken e.d. in de door of namens de wederpartij:
  1. verstrekte documenten;
  2. voorgeschreven constructies, werkwijzen e.d.;
  3. gegeven aanwijzingen;
  4. ter beschikking gestelde of voorgeschreven materialen;

voor zover deze onvolkomenheden, fouten, gebreken e.d. relevant zijn voor de prestatie van HPGH en zij hiermee bekend is of kan zijn.

 1. HPGH wordt geacht bekend te zijn met de relevante wettelijke voorschriften en beschikkingen van overheidswege. De aan de naleving van deze voorschriften en beschikkingen verbonden kosten zijn voor rekening van de wederpartij.
 2. HPGH informeert de wederpartij over de gevolgen voor overeengekomen prijzen, tarieven en termijnen:
  1. bij door de wederpartij gewenste wijzigingen in een overeengekomen opdracht;
  2. indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat deze als gevolg van onvoorziene omstandigheden niet op de overeengekomen wijze kan worden uitgevoerd. In dit geval overlegt HPGH eerst met de wederpartij over de gewijzigde uitvoering. Indien uitvoering onmogelijk is geworden, heeft HPGH in ieder geval recht op volledige vergoeding van de al verrichte werkzaamheden en leveringen.
 3. Meer- en minder werk moet schriftelijk tussen HPGH en de wederpartij overeengekomen worden. Onder meerwerk wordt verstaan: alle op verzoek van de wederpartij of noodzakelijkerwijs uit het werk voortvloeiende extra werkzaamheden en leveringen die niet zijn opgenomen in het aanbod of de opdracht. HPGH mag de hiermee gemoeide kosten afzonderlijk aan de wederpartij in rekening brengen.
 4. Indien partijen overeenkomen dat HPGH proefmodellen (samples) van de in opdracht te bewerken/ vervaardigen zaken aan de wederpartij ter goedkeuring zal voorleggen, controleert de wederpartij deze proefmodellen steeds zorgvuldig en maakt hij zo spoedig mogelijk zijn reactie aan HPGH kenbaar. HPGH kan daarbij verlangen dat de wederpartij een schriftelijke akkoordverklaring ten aanzien van de definitieve versie van een proefmodel ondertekend.
 5. Indien HPGH al goedgekeurde proefmodellen moet wijzigen, geldt dit als meerwerk en mag HPGH de hieruit voortvloeiende meerkosten aan de wederpartij doorberekenen.

 

Artikel 9:             Oplevering en goedkeuring bij opdrachten

 1. Op het moment dat een overeengekomen opdracht is afgerond en de zaken gebruiksklaar zijn informeert HPGH de wederpartij hierover.
 2. De zaken zijn conform de overeenkomst opgeleverd, op het moment dat deze aan de wederpartij ter beschikking zijn gesteld, de wederpartij de voor de zaken overeengekomen specificaties, eigenschappen, kwaliteiten e.d. heeft gecontroleerd en de opleverstaat of werkbon voor goedkeuring heeft getekend.
 3. De zaken worden tevens geacht te zijn goedgekeurd indien:
  1. de wederpartij een verstrekte opleverstaat of werkbon niet binnen 2 weken getekend aan HPGH retourneert en hij binnen deze termijn ook niet heeft gereclameerd;
  2. HPGH geen opleverstaat of werkbon heeft verstrekt en de wederpartij niet binnen 2 weken na afronding van de opdracht heeft gereclameerd;
  3. de zaken al voor het verstrijken van voornoemde termijn door de wederpartij in gebruik zijn genomen of bewerkt.
 4. Nog niet verrichte/niet beëindigde werkzaamheden van door of namens de wederpartij ingeschakelde derden, die van invloed zijn op een behoorlijk gebruik van de zaken, zijn geen reden tot onthouding van een goedkeuring.
 5. Indien de wederpartij na levering nog wijzigingen wil laten aanbrengen aan de zaken, wordt dit aangemerkt als meerwerk. HPGH mag de hieruit voortvloeiende kosten en/of de hieraan te besteden tijd afzonderlijk bij de wederpartij in rekening brengen.
 6. Indien de wederpartij na de oplevering of onderhoudstermijn nog gebreken, onvolkomenheden e.d. constateert, gelden hiervoor de bepalingen van het klachtartikel.

 

Artikel 10:          Emballage

 1. Emballage die bestemd is om meerdere malen te gebruiken, blijft eigendom van HPGH en mag door de wederpartij niet voor andere doeleinden worden gebruikt, dan waarvoor ze bedoeld is.
 2. HPGH bepaalt of de wederpartij de emballage moet retourneren of dat hij deze zelf ophaalt en voor wiens rekening dit laatste gebeurt.
 3. HPGH mag voor deze emballage statiegeld aan de wederpartij berekenen. Indien de emballage door de wederpartij franco wordt geretourneerd binnen de overeengekomen termijn, zal HPGH de emballage terugnemen. Het statiegeld wordt dan aan de wederpartij terugbetaald of verrekend met het statiegeld voor de emballage van een volgende levering. HPGH mag hierbij 10% handelingskosten in mindering brengen op het terug te betalen of te verrekenen bedrag.
 4. Indien de emballage beschadigd is, incompleet is of teniet is gegaan, is de wederpartij aansprakelijk voor deze schade en vervalt zijn recht op terugbetaling van het statiegeld. Indien deze schade hoger uitvalt dan het in rekening gebrachte statiegeld, hoeft HPGH de emballage niet terug te nemen. Zij mag deze dan tegen kostprijs, verminderd met het door de wederpartij betaalde statiegeld, bij de wederpartij in rekening brengen.
 5. Voor eenmalig gebruik bestemde emballage mag HPGH bij de wederpartij achterlaten. Eventuele kosten voor het afvoeren zijn dan voor rekening van de wederpartij.

 

Artikel 11:          Klachten en retourzendingen

 1. De wederpartij controleert de geleverde zaken direct na ontvangst en vermeldt eventuele zichtbare gebreken, defecten, beschadigingen, afwijkingen in aantallen, soorten en/of overige non-conformiteiten op de vrachtbrief of begeleidende bon of meldt deze – bij gebreke daarvan – binnen 2 werkdagen schriftelijk aan HPGH. Indien dergelijke klachten niet tijdig worden gemeld, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen en aan de overeenkomst te beantwoorden.
 2. Overige klachten meldt de wederpartij direct na ontdekking – maar in ieder geval binnen de toepasselijke garantietermijn – schriftelijk aan HPGH. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de wederpartij. Indien geen garantietermijn is overeengekomen, geldt een termijn van 1 jaar na levering.
 3. Bij gebreke van een tijdige klacht, is geen beroep mogelijk op een overeengekomen garantie.
 4. Indien bestelde zaken uitsluitend in bij HPGH voorradige (groothandels)verpakkingen of minimale hoeveelheden of aantallen kunnen worden geleverd, kunnen de zaken onderling geringe – in de branche geaccepteerde – afwijkingen vertonen wat betreft opgegeven gewichten, aantallen, kleuren, maten e.d. Deze afwijkingen zijn geen tekortkoming aan de zijde van HPGH en hierbij is geen beroep op de garantie mogelijk.
 5. Klachten schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.
 6. De wederpartij stelt HPGH in staat de klacht te onderzoeken en verstrekt alle hiervoor relevante informatie. Indien voor het onderzoek retourzending noodzakelijk is, geschiedt dit voor rekening van de wederpartij, tenzij de klacht achteraf gegrond blijkt te zijn. Het transportrisico is altijd voor de wederpartij.
 7. Retourzending vindt plaats op een door HPGH te bepalen wijze en in de originele verpakking of emballage.
 8. Geen klachten zijn mogelijk over:
  1. onvolkomenheden in of eigenschappen van zaken die zijn vervaardigd uit natuurlijke materialen, indien deze onvolkomenheden of eigenschappen inherent zijn aan de aard van de materialen;
  2. verkleuringen en geringe onderlinge kleurafwijkingen;
  3. kleur- of overige verschillen al dan niet als gevolg van een gewijzigde formule van materialen;
  4. zaken die na ontvangst door de wederpartij van aard en/of samenstelling zijn veranderd dan wel geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt.

 

Artikel 12:          Garanties 

 1. HPGH voert de overeengekomen opdrachten en leveringen naar behoren en conform de in haar branche geldende normen uit, maar geeft nooit een verdergaande garantie dan zoals uitdrukkelijk werd overeengekomen.
 2. HPGH staat gedurende de garantietermijn in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde.
 3. Bij het gebruik van de voor bewerking/vervaardiging van de zaken benodigde materialen baseert HPGH zich op de informatie die de fabrikant of leverancier verstrekt over de eigenschappen hiervan. Indien door de fabrikant of leverancier voor voornoemde materialen dan wel voor geleverde zaken een garantie is afgegeven, geldt die garantie op dezelfde wijze tussen partijen. HPGH informeert de wederpartij hierover.
 4. Indien het doel waarvoor de wederpartij de zaken wil bewerken, verwerken of gebruiken afwijkt van het gebruikelijke doel, garandeert HPGH alleen dat de zaken hiervoor geschikt zijn, indien zij dit schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd.
 5. Geen beroep op de garantie is mogelijk bij gebreken, kwaliteitsverlies of aantasting van de zaken ontstaan door veroudering van deze zaken tijdens opslag door/namens de wederpartij vóór ingebruikname of doorlevering van de zaken.
 6. Geen beroep op de garantie is mogelijk, zolang de wederpartij de voor de zaken en/of de werkzaamheden overeengekomen prijs/vergoeding nog niet heeft voldaan.
 7. Bij een terecht beroep op de garantie zorgt HPGH – naar haar keuze – voor kosteloos herstel of vervanging van de zaken, dan wel voor terugbetaling van of een korting op de overeengekomen prijs of vergoeding. Indien er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen van het aansprakelijkheidsartikel.

 

Artikel 13:          Aansprakelijkheid

 1. Buiten de expliciet overeengekomen of door HPGH gegeven garanties aanvaardt HPGH geen enkele aansprakelijkheid.
 2. HPGH is alleen aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, vertragingsschade en/of personen- of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. De wederpartij neemt alle noodzakelijke maatregelen ter voorkoming of beperking van de schade.
 4. Indien HPGH aansprakelijk is, is de schadevergoedingsplicht altijd beperkt tot maximaal het bedrag dat door haar assuradeur in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Indien de assuradeur niet uitkeert of de schade niet onder een door HPGH gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de geleverde zaken.
 5. Uiterlijk binnen 6 maanden nadat hij bekend is geworden of had kunnen zijn met de door hem geleden schade, moet de wederpartij HPGH hiervoor aanspreken.
 6. Indien HPGH de opdracht moet uitvoeren aan de hand van door/namens de wederpartij verstrekte documenten, is hij niet verantwoordelijk voor de inhoud, juistheid en volledigheid van deze documenten.
 7. Als de wederpartij materialen voor verwerking/bewerking beschikbaar stelt, is HPGH verantwoordelijk voor een correcte verwerking/bewerking, maar niet voor de deugdelijkheid van de materialen noch voor de invloed die deze hebben op het eindresultaat.
 8. HPGH is niet aansprakelijk – en de wederpartij kan geen beroep doen op de toepasselijke houdbaarheid of garantie – indien de schade is ontstaan door:
  1. ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de bestemming van het geleverde of de door of namens HPGH verstrekte instructies, adviezen, gebruiksaanwijzingen, bijsluiters e.d.;
  2. ondeskundig(e) bewaring (opslag) of onderhoud van de zaken;
  3. fouten of onvolledigheden in de door of namens de wederpartij aan HPGH verstrekte informatie;
  4. aanwijzingen of instructies van/namens de wederpartij;
  5. of als gevolg van een keuze van de wederpartij die afwijkt van wat HPGH adviseerde en/of gebruikelijk is;
  6. of doordat door/namens de wederpartij werkzaamheden of bewerkingen aan het geleverde zijn uitgevoerd, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van HPGH.
 9. De wederpartij is in de gevallen als opgesomd in het vorige lid volledig aansprakelijk voor de hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart HPGH voor eventuele aanspraken van derden.
 10. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van HPGH of het leidinggevend personeel op directieniveau of indien dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Uitsluitend in deze gevallen zal HPGH de wederpartij vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden.

Artikel 14:          Betaling

 1. HPGH mag altijd een (gedeeltelijke) vooruitbetaling of andere zekerheid voor betaling vragen.
 2. Betaling moet binnen een vervaltermijn van 30 dagen na de factuurdatum plaatsvinden, tenzij partijen schriftelijk een andere betaaltermijn zijn overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien niet binnen deze betaaltermijn bezwaar is gemaakt.
 3. Indien een factuur na het verstrijken van de in het vorige lid bedoelde termijn niet volledig is, is de wederpartij aan HPGH een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand gerekend.
 4. Indien na aanmaning betaling alsnog uitblijft, mag HPGH bovendien aan de wederpartij buitengerechtelijke incassokosten in rekening brengen ter hoogte van 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 40,00.
 5. Voor de berekening van de buitengerechtelijke incassokosten mag HPGH de hoofdsom van de vordering na verloop van 1 jaar verhogen met de in dat jaar opgebouwde vertragingsrente.
 6. Bij uitblijven van volledige betaling, mag HPGH de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring ontbinden of haar verplichtingen uit de overeenkomst opschorten, totdat er alsnog betaald is of hiervoor een deugdelijke zekerheid is gesteld. Voornoemd opschortingrecht heeft HPGH eveneens indien zij al voordat de wederpartij in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.
 7. Ontvangen betalingen brengt HPGH eerst in mindering op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij bij de betaling schriftelijk wordt vermeld dat deze betrekking heeft op een latere factuur.
 8. De wederpartij mag de vorderingen van HPGH niet verrekenen met eventuele tegenvorderingen die hij op HPGH heeft. Dit geldt eveneens indien de wederpartij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.

 

Artikel 15:          Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle krachtens de overeenkomst geleverde/te leveren zaken blijven eigendom van HPGH totdat de wederpartij aan al zijn betalingsverplichtin­gen heeft voldaan.
 2. Deze betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs van de zaken, vermeerderd met vorderingen wegens verrichte werkzaamheden die met de levering verband houden en vorderingen wegens een toerekenbare tekortkoming van de wederpartij, zoals vorderingen tot het betalen van schadevergoeding, buitengerechtelijke incassokosten, rente en eventuele boetes.
 3. Bij de levering van identieke, niet individualiseerbare zaken, wordt telkens de partij behorend bij de oudste facturen geacht als eerste te zijn verkocht. Het eigendomsvoorbehoud rust dus altijd op alle geleverde zaken die zich bij het inroepen van het eigendomsvoorbehoud nog in de voorraad, winkel en/of inboedel van de wederpartij bevinden.
 4. De wederpartij mag de zaken in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening doorverkopen, mits hij bij zijn afnemers eveneens een eigendomsvoorbehoud op deze zaken bedingt.
 5. Zolang op de zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag de wederpartij deze niet op enige wijze verpanden of in de feitelijke macht van een financier brengen.
 6. De wederpartij informeert HPGH direct schriftelijk indien derden stellen eigendoms- of overige rechten te hebben op de zaken.
 7. Zolang de wederpartij de zaken onder zich heeft, bewaart hij deze zorgvuldig en als identificeerbaar eigendom van HPGH.
 8. De wederpartij zorgt voor een zodanige bedrijfs- of inboedelverzekering, dat zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd te allen tijde zijn meeverzekerd. Hij geeft HPGH op haar eerste verzoek inzage in de verzekeringspolis en bijbehorende premiebetalingsbewijzen.
 9. Indien de wederpartij handelt in strijd met dit artikel of HPGH een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, mogen HPGH en haar werknemers het terrein van de wederpartij betreden en de zaken terugnemen. Dit tast het recht van HPGH op vergoeding van schade, gederfde winst en rente en het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling, door een schriftelijke verklaring, te ontbinden niet aan.

 

Artikel 16:          Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.

 1. HPGH mag de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij ontbinden op het tijdstip waarop de wederpartij:
 2. in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag hiertoe is gedaan;
 3. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
 4. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
 5. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
 6. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot (delen van) zijn vermogen verliest.
 7. De wederpartij informeert de curator of bewindvoerder altijd over de (inhoud van de) overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 17:          Overmacht

 1. Bij overmacht van de wederpartij of HPGH, mag laatstgenoemde de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij ontbinden of de nakoming van haar verplichtingen jegens de wederpartij voor een redelijke termijn opschorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
 2. Onder overmacht van HPGH wordt verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van HPGH, van de door haar ingeschakelde derden of toeleveranciers of overige zwaarwegende redenen aan haar zijde.
 3. In de volgende omstandigheden is in ieder geval sprake van overmacht bij HPGH: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, stakingen binnen de organisatie van HPGH of dreiging van deze e.d. omstan­digheden, verstoring van de bij het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, uitval van elektriciteit, internet- of telefoonverbindingen, natuurverschijnselen, (natuur)rampen e.d. evenals door weersomstandigheden, wegblokkades, ongeval, import en export belemmerende maatregelen, gebrek aan materialen e.d. ontstane transportmoeilijkheden en (op)leveringsproblemen.
 4. Indien de overmachtsituatie intreedt als de overeenkomst al gedeeltelijk is uitgevoerd, moet de wederpartij zijn verplichtingen jegens HPGH tot aan dat moment nakomen.

 

Artikel 18:          Annulering, opschorting

 1. Indien de wederpartij de overeenkomst voorafgaand aan of tijdens de uitvoering wil annuleren, mag HPGH van de wederpartij een gefixeerde schadevergoeding vragen voor alle gemaakte kosten en de door de annulering geleden schade inclusief de gederfde winst. Naar keuze van HPGH en afhankelijk van de al verrichte leveringen en/of in het kader van een opdracht verrichte werkzaamheden bedraagt deze schadevergoeding 20 tot 100% van de overeengekomen prijs.
 2. De wederpartij vrijwaart HPGH voor uit de annulering voortvloeiende aanspraken van derden.
 3. HPGH mag de verschuldigde schadevergoeding verrekenen met alle door de wederpartij betaalde bedragen en eventuele tegenvorderingen van de wederpartij.
 4. Bij opschorting van de overeenkomst op verzoek van de wederpartij, is de vergoeding voor alle verrichte leveringen en werkzaamheden per direct opeisbaar en mag HPGH deze bij de wederpartij in rekening brengen. Dit geldt ook voor al gemaakte kosten of kosten voortvloeiend uit de opschorting.
 5. Kosten die voor HPGH voortvloeien uit het hervatten van de levering(en) en werkzaamheden, zijn voor rekening van de wederpartij. Indien de uitvoering van de overeenkomst na de opschorting niet kan worden hervat, mag HPGH de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij ontbinden.

 

Artikel 19:          Toepasselijk recht, bevoegde rechter

 1. Op de tussen partijen gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Eventuele geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van HPGH, maar HPGH behoudt altijd het recht het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van de wederpartij.
 4. Indien de wederpartij gevestigd is buiten Nederland, mag HPGH er voor kiezen het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in het land of de staat waar de wederpartij gevestigd is.

 

Datum: 15 juli 2016